28 maja 2019

Energy Performance of Buildings Directive – dyrektywa dot. parametrów eksploatacyjnych budynków w odniesieniu do energii

Dyrektywa unijna o tej nazwie została przyjęta w czerwcu 2018 roku. Państwa członkowskie zostały zobligowane do implementacji w regulacjach krajowych w okresie 20 miesięcy. Dyrektywa EPBD ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia procesu poprawy zarówno efektywności energetycznej jak i komfortu cieplnego niemieszkalnych budynków istniejących (w tym należących do samorządów jak i administracji rządowej), o mocy zainstalowanej systemów centralnego ogrzewania i/lub wentylacji powyżej 290 kW. Dotyczy ona w przybliżeniu wszystkich budynków o powierzchni większej niż 3000 m² przed termomodernizacją budowlaną i 5000 m² po.]

Jakie działania wymusza ta regulacja? W skrócie można powiedzieć, że najważniejszym nakazem jest to, że do roku 2025 takie budynki muszą zostać wyposażone w systemy automatyki i sterowania umożliwiające optymalizację zużycia energii. W dyrektywie EPBD podano wymagania, jakim musi sprostać system:

  • ciągłe monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie i umożliwienie dostosowywania zużycia energii,
  • analizę porównawczą efektywności energetycznej budynku, wykrywanie utraty efektywności systemów technicznych budynku oraz informowanie osoby odpowiedzialnej za obiekty lub zarządzanie infrastrukturą techniczną budynku o możliwościach poprawy efektywności energetycznej, 
  • komunikację z połączonymi systemami technicznymi budynku i innymi urządzeniami w budynku, a także interoperacyjność z systemami technicznymi budynku w zakresie różnych rodzajów technologii zastrzeżonych, urządzeń i producentów.

Widzimy więc, że chodzi o rozwiązania pozwalające na efektywne zarządzanie energią i komfortem. Oczywiście zdalnie, choćby ze względu na wymagany profesjonalizm i optymalizację kosztu takiej usługi. Dyrektywa zastrzega, że wymienione wyżej działania są obligatoryjne „jeżeli jest to możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia”. Należy tu mocno podkreślić, że dla konkretnego budynku potwierdzenie wykonalności takiej modernizacji z zastosowaniem modelu ESCO, czyli zwrotu większości kosztu z oszczędności energetycznych w okresie kontraktu, wypełnia warunek ekonomiczny a techniczna możliwość wykonania jest faktem w 90% obiektów. Warto więc jak najszybciej zaplanować projekty modernizacyjne a rozwiązania ESCO będą tu bardzo pomocne. Zwłaszcza te kompletne – z gwarancją efektu i wbudowanym finansowaniem.