19 listopada 2019

Czas na transformację formuły ESCO?

Tradycyjna formuła ESCO opierała się z zasady o inwestycyjną ścieżkę modernizacyjną, prowadzącą do poprawy efektywności urządzeń i budynków. Najczęściej stosowano jedno z dwóch rozwiązań wieloletnich. Pierwsze – firma ESCO zawierała umowę, która określała, jaką kwotę za zapewnienie np. ogrzewania budynku będzie płacił rocznie właściciel obiektu. Była to oczywiście kwota z zasady niższa niż koszt dotychczasowy. Firma ESCO przeprowadzała modernizację źródła ciepła, układu dystrybucji itp. z własnych środków, ale tak aby uzyskać odpowiedni zysk, wynikający z niższych kosztów niż zapłaty klienta. W tym modelu firma ESCO z reguły sama eksploatowała cały system produkcji i dystrybucji energii. Drugie rozwiązanie polegało na udzieleniu przez firmę ESCO gwarancji obniżenia zużycia energii w stosunku do zużycia bazowego. W tym przypadku, firma ESCO również wykonywała modernizację w trakcie umowy. Uzyskiwane oszczędności pozwalały na pokrycie poniesionych kosztów i wygenerowanie zysku. Możliwość obniżenia kosztu energii wynikała w obu przypadkach zazwyczaj z lepszej sprawności nowego źródła i innych urządzeń oraz ewentualnie z bardziej ekonomicznej eksploatacji. Z czasem coraz większą rolę zaczęła odgrywać automatyka stosowana zarówno w źródłach jak i w instalacjach odbiorczych. Powoli rosła również rola zarządzania przez wykwalifikowanych inżynierów pracą układu pod kątem energii.

28 maja 2019

Energy Performance of Buildings Directive – dyrektywa dot. parametrów eksploatacyjnych budynków w odniesieniu do energii

Dyrektywa unijna o tej nazwie została przyjęta w czerwcu 2018 roku. Państwa członkowskie zostały zobligowane do implementacji w regulacjach krajowych w okresie 20 miesięcy. Dyrektywa EPBD ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia procesu poprawy zarówno efektywności energetycznej jak i komfortu cieplnego niemieszkalnych budynków istniejących (w tym należących do samorządów jak i administracji rządowej), o mocy zainstalowanej systemów centralnego ogrzewania i/lub wentylacji powyżej 290 kW. Dotyczy ona w przybliżeniu wszystkich budynków o powierzchni większej niż 3000 m² przed termomodernizacją budowlaną i 5000 m² po.]

Jakie działania wymusza ta regulacja? W skrócie można powiedzieć, że najważniejszym nakazem jest to, że do roku 2025 takie budynki muszą zostać wyposażone w systemy automatyki i sterowania umożliwiające optymalizację zużycia energii. W dyrektywie EPBD podano wymagania, jakim musi sprostać system:

29 kwietnia 2019

Budynki publiczne – aktualny stan zasobów a potencjał zwiększenia efektywności energetycznej

Jeszcze dziesięć lat temu, w zasobach samorządowych dominowały obiekty wymagające podstawowej termomodernizacji, czyli zmniejszenia strat cieplnych budynku. Od tamtej pory obraz zdecydowanie się zmienił. Staraniem miast i gmin, również dzięki dotacjom z programów Unii Europejskiej, dokonano termomodernizacji istotnej części zasobów. Aktualnie mamy więc jeszcze sporą grupę budynków do termomodernizacji budowlanej charakteryzujących się nieakceptowalnie dużymi współczynnikami przenikania, budynki po termomodernizacji o racjonalnych parametrach cieplnych i budynki nowe, oddane do użytku w ostatnich latach, o bardzo niskich stratach cieplnych.

Tak w uproszczeniu wygląda stan budynków, jeśli chodzi o efektywność energetyczną bierną, czyli wynikającą z ich konstrukcji. A jak przedstawia się sytuacja po stronie efektywności czynnej czyli w zakresie zapewnienia możliwości wpływu na parametry pracy budynku w czasie jego eksploatacji i faktycznego wykorzystania tego potencjału?

11 stycznia 2019

Postawa odbiorców w sytuacji wzrostu cen energii

W 2018 roku następował sukcesywny wzrost cen energii. Zarówno firmy jak i jednostki budżetowe, odnawiając okresowe umowy na dostawę energii elektrycznej czuły się zaskoczone skalą tego wzrostu. Otrzymywały propozycje cen wyższych o 40 – 50% a nie o parę procent, jak dotychczas. Niektórzy podpisywali umowy na tych warunkach, inni czekali i organizując po pewnym czasie nowe konkursy dowiadywali się, że kolejna propozycja to już 50-80%. Sytuacja ta doprowadziła pod koniec roku do działań rządu, zmierzających do złagodzenia skali podwyżek.

Instytucjonalni odbiorcy energii elektrycznej skupiają się zapewne obecnie na analizie proponowanych regulacji i faktycznej skali podwyżek w roku 2019. Wydaje się jednak, że równie istotne jest szybkie, równoległe przystąpienie do planowania i wdrażania działań zabezpieczających przed znaczącym wzrostem cen w roku 2020 i następnych. Ewentualny powrót do niższych cen w tym roku należy traktować jedynie jako odsunięcie w czasie nieuchronnej korekty w górę. Nie znikną przesłanki, które są przyczyną tej sytuacji. Warto dodać, że dotychczasowe doświadczenia wskazują również, że zmiana cen jednego z nośników energii, w krótkim czasie pociąga za sobą odpowiednie korekty innych.

4 czerwca 2018

Krajowy Konkurs Energetyczny im. prof. Jacka Malko pod hasłem: „Wszystko zależy od energii!”

Właśnie upłynął termin składania prac do X Edycji Krajowego Konkursu Energetycznego im. Prof. Jacka Malko. Teraz pora na ocenę – komisja konkursowa pracuje – a potem na wielki finał i wręczenie nagród.

Wszystko zależy od energii? Jeśli nie wszystko, to z pewnością bardzo wiele. Wzrost świadomości energetycznej społeczeństwa stał się wyzwaniem naszych czasów. Nikt nie zbuduje za nas Polski bezpiecznej energetycznie. Minął też już okres, gdy monopol na produkcję i dostawę energii miało państwo. Odbiór energii – z natury rozproszony – jest obecnie coraz bardziej skojarzony z jej rozproszoną produkcją. I mówimy tu nie tylko o różnych źródłach energii, ale i wielu jej rodzajach. Plus akumulacja, efektywne wykorzystanie, zdalne zarządzanie, rozwiązania klasy micro-grid… Tylko obywatele świadomi energetycznie mają szansę odnaleźć się w takiej rzeczywistości oraz podejmować optymalne decyzje codzienne jak i dalekosiężne. Jedynie edukacja energetyczna młodzieży da podstawę do ciągłego rozwijania w dorosłym życiu umiejętności właściwej oceny zagadnień związanych z energią i jej racjonalnym użyciem. Krajowy Konkurs Energetyczny inspiruje uczestników do twórczego myślenia energetycznego, pokazuje również przykłady realnych, pożądanych społecznie działań osób i firm wspierających to przedsięwzięcie.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny