7 listopada 2014

Ryzyka w projektach efektywności energetycznej z gwarancją efektu, w formule PPP

Projekty PPP charakteryzują się występowaniem ryzyk klasyfikowanych zasadniczo w trzech grupach: ryzyko popytu, budowy i dostępności. W zależności od projektu, ryzyka te – przynajmniej dwa z trzech – w całości lub w większości ponoszone są przez partnera prywatnego. Najczęściej jest to ryzyko budowy oraz ryzyko dostępności.

Ryzyko budowy jest typowym ryzykiem występującym przy realizacjach inwestycyjnych z tym jednak, że w projektach efektywności energetycznej występują trzy specyficzne elementy:

  • modernizuje się obiekty istniejące, najczęściej stare więc można wyodrębnić ryzyko „poprawnej inwentaryzacji”,
  • są to projekty klasy „projektuj i buduj” więc mamy tu również ryzyko projektowe po stronie prywatnej,
  • projekt jest w całości lub części finansowany przez stronę prywatną stąd ryzyko zapewnienia skutecznego i właściwego przepływu środków zarówno w czasie realizacji jak i w okresie wieloletniej gwarancji efektu tożsamym z okresem spłaty zobowiązań przez stronę publiczną.

Jeśli chodzi o ryzyko dostępności, to jest ono charakterystyczne dla projektów PPP zdefiniowanych w ustawie i zawiera przynajmniej dwa elementy:

  • ryzyko uzyskania efektu gwarantowanego w umowie,
  • ryzyko związane z koniecznością utrzymania zmodernizowanych elementów i systemów budynkowych w sprawnym działaniu.